external image grym_darllen.JPG
Grym DarllenThe Power of Reading

Croeso i Wicile Mr. Wall!

Athro Cymraeg dwi, sy'n addysgu mewn ysgol Saesneg (Cymraeg ail iaith) yng Nghymru. Dyma le ichi ddarllen storïau byr yn y Gymraeg, gydag ambell i air/cymorth Saesneg er mwyn rhoi help llaw (a dealltwriaeth) wrth i'r dysgwyr eu darllen ar goedd yn y dosbarth neu ryw ffordd arall. Crëwyd y storïau ar wefan Storybird (http://storybird.com/) - rhowch gynnig arni wrth iddi aros yn rhad ac am ddim! Diben y storïau ydy atgyfnerthu dysgu'r dysgwyr drwy ddarllen mewn Cymraeg ail iaith. Mae hyn yn cyd-fynd â'r Fframwaith Llythrennedd (dwi'n credu!!!) ac yn gwthio disgyblion o lefel tri ymlaen (llinynnau darllen ar goedd: 3 - mae disgyblion yn darllen testunau syml yn eithaf clir; 4 - mae disgyblion yn darllen darnau cyfarwydd (maent wedi ei weld yn barod) yn glir a chyda pheth mynegiant; 5 - mae disgyblion yn darllen yn glir a chyda mynegiant; 6 - mae disgyblion yn darllen gyda mynegiant a hyder cynyddol (mae eu hyder yn gwella); 7 - mae disgyblion yn darllen ac yn cyflwyno darnau i eraill yn ystyrlon ac yn hyderus).

Mae gan ambell i stori gwestiynau er mwyn herio ac ymestyn y dysgwyr i ddefnyddio'r trydydd person unigol a lluosog (y rhai gyda '3' mawr, fel arfer). Mae patrymau'r trydydd person unigol a lluosog yn y storïau eraill eu hunain, ond nid pob un ohonynt eto. Mae'n rhaid, wrth gwrs, addysgu'r patrymau/rhagenwau hyn cyn iddynt allu ateb yn y fath ffordd. Cofiwch mai gwaith datblygol ydy hwn - gall storïau newid heb rybudd!

Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i ddefnyddio fy storïau, e-bostiwch fi a dywedwch - gwall@brynmawrschool.net - byddaf wrth fy modd gyda chlywed oddi wrthych! Byddaf wrth fy modd hefyd i roi'ch stori ar y wefan hon. Felly, darllenwch, defnyddiwch, a dysgwch!

Ydych chi'n am storïau ITM? Gweler yma ar gyfer Storybirds Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, a Sbaeneg.

Golyga seren aur ar bwys y stori mai stori mwy 'swmpus' ydy hi. Mae'r stori hon yn cynnwys patrymau o bynciau eraill er mwyn adolygu'r patrymau neu fe'i ysgrifennwyd gyda diben dealltwriaeth a darllen estynedig (i gwrs TGAU, er enghraifft).

Cynnwys TGAU

Dwi wedi cynnwys cynnwys TGAU mewn llawer o'r storïau ac dwi wrthi'n ysgrifennu ar gyfer Cyd-Destun A (cwrs byr TGAU) a Chyd-Destun B (byr a llawn). Chwiliwch am "Cyd-Destun A" neu "Cyd-Destun B" os ydych am ddod o hyd i stori'n glou.

Cynnwys rhyngweithiol

Dwi'n ceisio cysylltu pob stori ag elfen ryngweithiol y gellir y myfyrwyr eu cyrchu gartref. Dwi yn aml yn defnyddio zondle, Quizlet, Hwb, BBC Bitezise, The Big Welsh Challenge (ond ddim mor aml) a'r llwyfan iLearnWales. Mae croeso iti ddefnyddio'r cynnwys rhyngweithiol a greaf.
external image ?l=1&s=8&d=http%3A%2F%2Fauras.ma%2Fs%2F1Y7Ra
external image aurasma2.jpg
Pan welwch chi'r 'A' porffor, bydd modd ichi wylio stori'n cael ei darllen ar goedd. Cyn hynny, lawrlwythwch y ddwy app yma o'ch stôr app: i-nigma (sydd yn sganiwr codau YC) ac Aurasma. Wedyn, agorwch i-nigma a sganiwch y cod YC i'r dde. Cliciwch "ewch ar-lein" ac wedyn "nôl cynnwys" a bydd yr app Aurasma yn agor - mae rhai dyfeisiau yn agor yr app Aurasma'n syth ar ôl sganio'r cod. Daliwch eich dyfais i fyny i'r triger (llun y stori, hynny yw), ac arhoswch nes i'r sbiral borffor stopio. Os oes sbiral, rydych yn ei wneud yn gywir. Os nad oes sbiral, trïwch eto, a gwnewch yn siŵr fod yr holl lun yng ngolwg camera eich dyfais. Tapiwch y fideo ddwywaith i'w fwynhau i sgrin lawn, neu tapiwch unwaith i ddarllen y stori ar y we. Mwynhewch! NODER: Gwelir y fideos orau ar dabled fel yr iPad (er bod tabledi eraill ar gael :P).

Cliciwch y llun Quizlet i fynd i'm proffil a gweld fy Ngwisletiau (hoffi'r bathiad? :P).
external image 20100609225602%21Quizlet_logo.png


Welcome to Mr. Wall's Wikispace!

I am a Welsh language teacher that teaches in an English-medium school (Welsh second language) in Wales. This is a place to read stories in Welsh, with a few words/help in English in order to give help (and understanding) to the learners whilst they read aloud in class or in some other way. They have been created on the Storybird website (http://storybird.com/) - check it out whilst it's still free! The intent of these stories is to reinforce the learners' learning by reading in Welsh second language. This is consistent with the Literacy Framework (I think!!!) and boosts pupils from level three onwards (strings for reading aloud: 3 - pupils read simple texts quite clearly; 4 - pupils read familiar (they've seen it before) passages clearly and with some expression; 5 - pupils read clearly and with expression; 6 - pupils read with expression and increasing confidence (confidence is improving); 7 - pupils read and present pieces to others in a meaningful and confident way).

A few stories have questions to challenge and extend the learners to use the third person singular and plural (normally the ones with a large '3'). Other stories have the third person singular and plural in them, but not all of them yet. You must, of course, teach these patterns before they can answer in such a way. Remember that this is developmental work - stories can change without notice!

If you've been inspired to use my stories, e-mail me and tell me so - gwall@brynmawrschool.net - I'd absolutely love to hear from you! I'd also absolutely love to put your stories on this website! So, read, use, and learn!

Looking for MFL stories? See here for French, German, Italian, and Spanish Storybirds.

A story with a gold star by it means that it's a more 'bulky.' This story includes patterns from other subjects for revision purposes or has been written with the purpose of extended reading and understanding (for a GCSE course, for example).

GCSE Content

I have included GCSE content into many of the stories and I'm currently writing for Context A (short course GCSE) and Context B (full and short). Look for "Cyd-Destun A" or "Cyd-Destun B" if you want to find a story quickly.

Interactive content

I try to connect every story with an interactive element that students can access at home. I regularly use zondle, Quizlet, Hwb, BBC Bitezise, The Big Welsh Challenge (though not as much) and the iLearnWales platform. You've welcome to use any interactive content that I create.
external image ?l=1&s=8&d=http%3A%2F%2Fauras.ma%2Fs%2F1Y7Ra
external image aurasma2.jpg
When you see the purple 'A', you'll be able to watch the story being read aloud. Before this, download the following two apps from your app store: i-nigma (that's a QR code scanner) and Aurasma. Then, open i-nigma and scan the QR code to the right. Click "go on-line" and then "retrieve content" and the Aurasma app will open - some devices will open up the Aurasma app straight after scanning the code. Hold your device up to the trigger (i.e., the story's picture), and wait for the purple spiral to stop. If there is a spiral, you're doing it right. If there isn't a spiral, try again, and make sure the whole picture is in view of your device's camera. Double-tap the video to enlarge it to full screen, or single-tap to read the story on-line. Enjoy! NOTE: Best viewed on a tabled (like an iPad - though other tables are available :P).

Click the Quizlet picture to go to my profile and see my Quizlets.
external image 20100609225602%21Quizlet_logo.png

Stori/Story
Disgrifiad/Description
fy-ardal-llawn-cyffro.jpeg
Seren aur.PNG
external image aurasma2.jpg
Fy ardal llawn cyffro - Cyd-Destun A

Stori am yr ardal a chyfleusterau. Dwi wedi cynnwys ymadroddion y gellir eu defnyddio wrth baratoi at Uned 2 o'r TGAU newydd, sef y Cyflwyniad Unigol, y Sgwrs Sefyllfa, a'r Ysgrifennu. Mae cymorth ar ffurf pwyntiau bwled yn y stori hon. Efallai'n rhy heriol i ddosbarthiadau isel eu gallu yng NgA3 tasech wedi cychwyn y cwrs TGAU yn gynnar. Nid oes cwestiynau gyda'r llyfr hwn.

A story about the area and facilities. I have included phrases that can be used in preparing for Unit 2 of the new GCSE, namely the Individual Presentation, the Group Conversation, and the Writing. This story has help in the style of bullet points. Perhaps too challenging for lower sets in KS3 if you've started the GCSE course early. This story does not have questions.

logo3.png gemau zondle
Quizlet_logo.png enwau / nouns
Quizlet_logo.pngansoddeiriau / adjectives
fy hunan.jpeg
Seren aur.PNG3
Fy hunan - Cyd-Destun A

Stori am ferch. Addas ar gyfer unrhyw flwyddyn, ond ysgrifennais at ddiben blwyddyn saith yn benodol. Dwi wedi cynnwys ymadroddion y gellir eu defnyddio wrth baratoi at Uned 2 o'r TGAU newydd, sef y Cyflwyniad Unigol, y Sgwrs Sefyllfa, a'r Ysgrifennu. Mi fydd yn RHAID ichi, felly, ddyfalbarhau gyda'r stori hon a ydych am ei defnyddio gyda blwyddyn saith i naw, gan ei bod yn heriol iawn. Mae cymorth ar ffurf geiriau Saesneg mewn cromfachau ac mae cwestiynau ar waelod bob tudalen i ymestyn dysgwyr.

Story about a girl. Suitable for any year, but I wrote this with year seven in mind in particular. I have included phrases that can be used in preparation for Unit 2 of the new GCSE,
namely the Individual Presentation, the Group Conversation, and the Writing. You will HAVE TO persevere with this story if you want to use it with year seven to nine, as it is very challenging. There's help with English in brackets and there's questions on the end of each page to extend learners.

Quizlet_logo.png greetings / questions and answers / months / colours / days of the week
fy niwrnod yn yr ysgol.jpeg
Seren aur.PNG3
Fy niwrnod yn yr ysgol - Cyd-Destun A

Stori am Molly, ei hoff a chas bynciau, ei ffrindiau, a phopeth am ei hysgol. Mae cymorth ar ffurf geirfa Saesneg mewn cromfachau ac mae cwestiynau ar waelod bob tudalen i ymestyn dysgwyr.

A story about Molly, her favourite and least favourite subjects, her friends, and all about her school. There's help with English in brackets and there's questions on the end of each page to extend learners.
Ble wyt ti'n byw.jpeg
Ble wyt ti'n byw? - Cyd-Destun A

Stori sy'n cynnwys gwahanol fathau o enwau llefydd ac ati. Mae cymorth ar ffurf geiriau Saesneg ar waelod bob tudalen ac mae'r trydydd person unigol wedi'i gynnwys yn y stori hefyd. Nid oes cwestiynau gyda'r llyfr hwn.

A story that contains different place nouns etc. There's help with English at the end of every page and the third person singular is included in the story too. There's no questions in this book.

3
Sut mae'r tywydd heddiw.jpeg
Sut mae'r tywydd heddiw?

Yn syml, stori am y tywydd. Mae cymorth ar ffurf geiriau Saesneg ar waelod bob tudalen.

Simply, a story about the weather. There's help with English at the end of every page.
beth-ydy-dy-hoff-bwnc-di.jpeg
Beth ydy dy hoff bwnc di?

Stori arall, ond yn llawer mwy syml, am bynciau'r ysgol gydag ambell i reswm. Mae cymorth ar ffurf geiriau Saesneg ar waelod bob tudalen ac mae'r trydydd person unigol wedi'i gynnwys yn y stori hefyd.

Another story, but a lot more simple, about school subjects with a few reasons. There's help with English at the end of every page and the third person singular is included in the story too.

3
fy nyfodol.jpeg
Fy nyfodol

Stori sy'n defnyddio'r amser dyfodol (bydd) ac sy'n cynnwys cynlluniau'r dyfodol. Mae'r patrwm "bydda i'n" yn ailadrodd drwy'r stori. Mae cymorth gyda geirfa Saesneg mewn cromfachau. Mae'r llyfr hwn yn fwy addas i setiau uchel TGAU.

A that uses the future tense (bydd) and includes future plans. The pattern "bydda i'n" is repeated throughout this story. There's help with English vocab. in brackets. This book is more suitable for top GCSE sets.
beth wyt ti'n gwisgo.jpeg
Beth wyt ti'n gwisgo? - Cyd-Destun A

Stori am ddillad sy'n addas ar gyfer blwyddyn saith neu wyth. Mae cymorth ar ffurf geiriau Saesneg ar waelod bob tudalen ac mae'r trydydd person unigol wedi'i gynnwys yn y stori hefyd.

A story about clothing that's suitable for year seven and eight. There's help with English at the end of every page and the third person singular is included in the story too.
fy nheulu hyfryd.jpeg
Seren aur.PNG
Fy nheulu hyfryd - Cyd-Destun A

Stori am y teulu. Dwi wedi cynnwys ymadroddion y gellir eu defnyddio wrth baratoi at Uned 2 o'r TGAU newydd, sef y Cyflwyniad Unigol, y Sgwrs Sefyllfa, a'r Ysgrifennu. Mae cymorth ar ffurf geiriau Saesneg mewn cromfachau ac mae cwestiynau ar waelod bob tudalen i ymestyn dysgwyr.

Story about the family. I have included phrases that can be used in preparation for Unit 2 of the new GCSE, namely the Individual Presentation, the Group Conversation, and the Writing. There's help with English in brackets and there's questions on the end of each page to extend learners.
fy-ngwyliau-angygoel.jpeg
Seren aur.PNG
Fy ngwyliau anhygoel - Cyd-Destun A

Stori am Dewi a'i wyliau i India. Mae pwyslais ar yr amser gorffennol yn y stori hon.

Story about Dewi and his holidays to India. There's emphasis on the past tense in this story.
y cyfryngau.jpeg
Seren aur.PNG
Y cyfryngau - y sinema, ffilmiau, a'r teledu - Cyd-Destun A

Stori am y tri cyfrwng uchod. Mae angen datblygu'r stori hon arnaf - ysgrifennais i hi mewn brys. Sori! Mae peth pwyslais ar yr amser gorffennol a'r amser amherffaith. Mae'n cynnwys yr amser presennol, hefyd, gyda rhesymau.

A story about the above three media. I need to develop this story - I wrote it in a hurry. Sorry!
There is some emphasis on the past tense and the imperfect tense.It includes the present tense, too, with reasons.
caws.jpeg
Wyt ti'n hoffi bwyta caws?

Stori fer am fwyd, bwyta, a chaws! Mae'n cynnwys rhesymau yn yr amser presennol.

A short story about food, eating, and cheese! It includes reasons in the present tense.
anifeiliaid anwes.jpeg
Seren aur.PNG
Oes anifeiliaid anwes gyda ti?

Stori am anifeiliaid anwes. Mae'n ailadrodd y patrwm "Oes ... gyda ti?" a'r atebion priodol yn yr amser presennol, gydag un cyfeiriad at yr amser amherffaith negyddol.

A story about pets. It repeats the pattern "Oes ... gyda ti?" and the appropriate answers in the present, with one reference to the negative imperfect tense.
salwch.jpeg
Beth sy'n bod?

Stori fer iawn i gyflwyno salwch a'r gwahaniaeth rhwng 'gyda fi' ac 'arna i'.

A very short story to introduce illness and the difference between "gyda fi" and "arna i".
disgrifio.jpeg
Wyt ti'n uchel ac yn oriog?

Cyflwyniad i ddisgrifio gydag ansoddeiriau syml yn yr amser presennol.

Introduction to describing with simple adjectives in the present tense.
pedr y pengwin.jpeg
Pedr y Pengwin

Dyma stori syml iawn am Pedr y Pengwin. Ysgrifennais i'r stori ar gyfer diwrnod pontio gyda blwyddyn chwech.

A very simple story about Pedr the Penguin. I wrote the story for a transition day with year six.
fy nhŷ a fy nheulu.jpeg
Fy nhŷ a fy nheulu - Cyd-Destun A

Stori am y tŷ a'r teulu. Addas ar gyfer blwyddyn saith ac ymlaen gydag ambell i ymadrodd heriol.

A story about the home and the family. Suitable for year seven and onwards with a few challenging phrases.
gwylio'r teledu.jpeg
Wyt ti'n hoffi gwylio'r teledu? - Cyd-Destun A

Stori sy'n sôn am y teledu a mynegi barn.

A story about telly and expressing opinions.
beth wyt ti'n wneud.jpeg
Beth wyt ti'n wneud?

Stori sy'n trin berfau yn yr amser presennol, gyda dwy dudalen sy'n cynnwys berfau yn yr amser gorffennol (anffurfiol cryno) a'r amser dyfodol (anffurfiol cwmpasog).

Story treating verbs in the present tense, with two pages containing verbs in the past tense (informal concise) and future tense (informal periphrastic).
beth wnest ti ddoe.jpeg
Beth wnest ti ddoe?

Stori sy'n trin berfau yn yr amser gorffennol, gyda dwy dudalen sy'n cynnwys berfau yn yr amser gorffennol (anffurfiol cryno) a'r amser dyfodol (anffurfiol cwmpasog).

Story treating verbs in the past tense, with two pages containing verbs in the past tense (informal concise) and future tense (informal periphrastic).
beth fyddi di'n wneud yfory.jpeg
Beth fyddi di'n wneud yfory?

Stori sy'n trin berfau yn yr amser dyfodol, gyda dwy dudalen sy'n cynnwys berfau yn yr amser gorffennol (anffurfiol cryno) a'r amser dyfodol (anffurfiol cwmpasog).

Story treating verbs in the future tense, with two pages containing verbs in the past tense (informal concise) and future tense (informal periphrastic).
be sy yn dy ardal di.jpeg
Beth sy yn dy ardal di?

Stori sy'n ailadrodd y cwestiwn "Beth sy yn dy ardal di?" ac ymatebion drwy ailadrodd "Mae... yn fy ardal i" a "Yn fy ardal i, mae..." Ar ôl darllen y stori, awgrymir ichi addysgu cyfleusterau'r ardal.

A story that repeats the questions "Beth sy yn dy ardal di?" and questions by repeating "Mae... yn fy ardal i" and "In my area, there's..." After reading the story, it's suggested that you teach facilities in the area.
partïo.jpeg
Seren aur.PNG
Partïo! - Cyd-Destun A

Stori sy'n sôn am barti. Mae'n cynnwys yr amser amherffaith, gorffennol, presennol, dyfodol, ac amodol. Darllenwch ynghyd â "Beth wyt ti'n gwisgo?" uchod cyn ymarfer dillad.

A story about a party. It includes the imperfect, past, present, future, and conditional. Read with "Beth wyt ti'n gwisgo?" about before practising clothing.
Fy ngwyliau delfrydol.jpeg
Seren aur.PNG
Fy ngwyliau delfrydol - Cyd-Destun A

Stori sy'n barhad o'r stori "Fy ngwyliau anhygoel" uchod. Mae'n defnyddio'r amser amodol ac amherffaith drwy gydol y stori. Mae cymorth Saesneg mewn cromfachau ac mae cwestiynau i gyd-fynd â hi. Ysgrifennais i'r stori hon i'm set un ym mlwyddyn wyth.

A continuation story of the above "Fy ngwyliau anhygoel" story. It uses the conditional and imperfect tense throughout the story. There's English help in brackets and questions to go along with the story. I wrote this story for my set one year eight.
fy myd ffilmiau.jpeg
Fy Myd Ffilmiau - Cyd-Destun A

Stori sy'n trin berfau a strwythurau brawddegau dan y pwnc 'Ffilmiau'. Mae'n cynnwys brawddegau syml sy'n cynnwys amrywiaeth o ferfau ac ansoddeiriau, gan gynnwys "Dwi'n meddwl bod" a strwythurau i gyfleu hoffter/dewis (hoff/cas).

A story that uses verbs and sentence structures under the topic 'Ffilmiau'. It includes a variety of simple sentences containing verbs and adjectives, including "Dwi'n meddwl bod" and structures to convey preference (hoff/cas).
uaz7qyqzpe.jpeg
Seren aur.PNG
Alcohol, Cyffuriau, ac Ysmygu - Cyd-Destun B

Stori sy'n dilyn hynt a helynt merch yn sôn am ei phrofiadau gydag alcohol, cyffuriau, ac ysmygu.

A story that follows the journey of a girl who talks about her expierences with alcohol, drugs, and smoking.
Capture.PNG
Amser hamdden - Cyd-Destun B

Stori sy'n sôn am amser hamdden.

A story about leisure time.
w9huka5c26.jpeg
Bwydydd Bendigedig! - Cyd-Destun B (Bwyta'n Iach)

Stori sy'n sôn am fwydydd. Mae'n defnyddio'r trydydd person unigol a lluosog, gyda smotyn o'r amodol.
digwyddiad arbennig.jpeg
Digwyddiad Arbennig - Cyd-Destun A

Stori am ddigwyddiad arbennig.